Voorwaarden voor gebruik

1. verplichtingen verhuurder De verhuurder is verplicht:

 • a. het verblijf tijdig en in goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen, ongeacht of aan de verhuurder gebreken onbekend zijn;
 • b.voor het verblijf met inventaris, mede ten behoeve van de huurder, een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben;
 • c. ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder de huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt;
 • d.met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het verblijf en toebehoren.


2. verplichtingen huurder De huurder is verplicht:

  • a. de verschuldigde huur- en waarborgsom, te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode;
  • b.het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;
  • c. de instructies van de verhuurder op te volgen;
  • d.het verhuurde niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
  • e. zorg te dragen voor naleving van het terrein- of huisreglement door het gezelschap waar de huurder deel van uitmaakt;
  • f. het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.


3. annulering huurder

 • a. De huurder dient bij voorkeur per aangetekende brief te annuleren.
 • b.Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: -15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode; -50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode; -70% van de huurprijs bij annulering langer dan een maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode -90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode -100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode
 • c. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog het verblijf voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd. De verhuurder mag een vast bedrag van € 25,- en de noodzakelijke kosten in verband met de annulering hierop inhouden.


4. tekortkoming

 • a.Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
 • b.Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk. Bestaat de tekortkoming uit het niet of niet tijdig afleveren van het verblijf, dan heeft de huurder tevens recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op volledige schadevergoeding. Indien door de tekortkoming van de verhuurder de vakantie geheel of gedeeltelijk is bedorven, dan heeft de huurder bovendien recht op een vergoeding daarvoor.
 • c. Ontruimt de huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van verdere schade, tenzij de verlate ontruiming aan de huurder niet kan worden toegerekend.


5. kosten tijdens verhuur De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder. De huurder dient contact op te nemen en toestemming van de verhuurder te vragen voordat hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt uitsluitend op vertoon van gespecificeerde nota’s.

6. schade

  • a.Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het verblijf, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder.
  • b.De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend of gedekt is door de lopende verzekering voor het verblijf, danwel ingevolge dit contract verzekerd hadden behoren te zijn.